Privacy Policy

Politica de confidențialitate

Bine ați venit la http://www.minela.ro  („Site-ul”). Înțelegem că confidențialitatea online este importantă pentru utilizatorii site-ului nostru, în special în ceea ce privește desfășurarea afacerilor. Această declarație reglementează politicile noastre de confidențialitate cu privire la acei utilizatori ai Site-ul („Vizitatori”) care vizitează fără a tranzacționa afaceri și Vizitatori care se înregistrează pentru a tranzacționa pe Site și pentru a utiliza diferitele servicii oferite de Editura Minela  (denumite împreună „Servicii”).

„Informații personale identificabile”

Se referă la orice informație care identifică sau poate fi utilizată pentru a identifica, contacta sau localiza persoana căreia îi aparțin informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, profilurile financiare, număr și informații despre cartea de credit. Informațiile identificabile cu caracter personal nu includ informații colectate anonim (adică fără identificarea utilizatorului individual) sau informații demografice care nu sunt conectate la o persoană identificată.

Ce informații de identificare personală sunt colectate?

Putem colecta informații de bază despre profilul de utilizator de la toți vizitatorii noștri. Colectăm următoarele informații suplimentare de la clienții noștri autorizați: numele, adresele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale clienților autorizați, natura și dimensiunea afacerii și natura și dimensiunea inventarului publicitar pe care Clientul Autorizat intenționează să îl cumpere sau vinde.

Ce organizații colectează informațiile?

Pe lângă colectarea noastră directă de informații, furnizorii noștri de servicii terțe (cum ar fi companiile de carduri de credit, casele de compensare și băncile) care pot oferi servicii de credit, de asigurare și de escrow pot colecta aceste informații de la vizitatorii și clienții autorizați. Nu controlăm modul în care aceste terțe părți utilizează astfel de informații, însă le cerem să dezvăluie modul în care utilizează informațiile personale furnizate acestora de la vizitatori și clienți autorizați. Unele dintre aceste părți terțe pot fi intermediari care acționează doar ca link-uri în lanțul de distribuție și nu stochează, păstrează sau utilizează informațiile care le sunt furnizate.

Cum folosește Site-ul informații cu caracter personal?

Utilizăm informațiile personale de identificare pentru a personaliza site-ul, a face oferte adecvate de servicii și pentru a îndeplini cerințele de cumpărare și de vânzare pe site. Putem trimite prin e-mail vizitatorilor și clienților autorizați oportunități de cercetare sau de cumpărare și vânzare pe acest site sau informații referitoare la subiectul site-ului. De asemenea, putem utiliza informații cu caracter personal pentru a contacta vizitatorii și clienții autorizați ca răspuns la solicitările specifice sau pentru a furniza informațiile solicitate.

Cu cine pot fi partajate informațiile?

Informațiile personale identificabile despre clienții autorizați pot fi distribuite altor clienți autorizați care doresc să evalueze eventualele tranzacții cu alți clienți autorizați. Este posibil să împărtășim informații agregate despre vizitatorii noștri, inclusiv datele demografice ale vizitatorilor și clienților autorizați, cu agențiile noastre afiliate și cu furnizorii terță parte. De asemenea, oferim posibilitatea de a renunța la primirea de informații sau la contactarea noastră sau a oricărei agenții care acționează în numele nostru.

Cum se stochează informația de identificare personală?

Informațiile identificabile cu caracter personal colectate de Editura Minela sunt stocate în siguranță și nu sunt accesibile terților sau angajaților Editura Minela, cu excepția utilizării indicate mai sus.

Ce opțiuni sunt disponibile vizitatorilor cu privire la colectarea, utilizarea și distribuirea informațiilor?

Vizitatorii și clienții autorizați pot renunța la primirea informațiilor nesolicitate de la noi sau la furnizorii și agențiile afiliate, prin contactarea e-mailurilor conform instrucțiunilor sau prin contactarea cu noi la

Sunt cookie-urile folosite pe site?

Cookie-urile sunt folosite din mai multe motive. Utilizăm modulele cookie pentru a obține informații despre preferințele vizitatorilor și serviciile pe care le selectează. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a proteja clienții autorizați. De exemplu, dacă un client autorizat este conectat și site-ul este neutilizat pentru mai mult de 10 minute, vom conecta automat clientul autorizat.

Cum utilizează Editura Minela informațiile de conectare?

Editura Minela utilizează informații de conectare, inclusiv, dar fără a se limita la, adrese IP, ISP-uri și tipuri de browsere, pentru a analiza tendințele, pentru a administra Site-ul, a urmări mișcarea și utilizarea utilizatorului și pentru a aduna informații demografice.

Ce parteneri sau furnizori de servicii au acces la informații cu caracter personal de la vizitatori și / sau clienți autorizați de pe site?

Editura Minela a intrat și va continua să încheie parteneriate și alte afilități cu un număr de furnizori. Acești furnizori pot avea acces la anumite informații cu privire la identificarea personală privind necesitatea de a cunoaște baza pentru evaluarea clienților autorizați pentru a fi eligibili pentru servicii. Politica de confidențialitate nu acoperă colectarea sau utilizarea acestor informații. Divulgarea informațiilor cu caracter personal pentru a se conforma legii. Vom dezvălui informații cu caracter personal pentru a se conforma unui ordin judecătoresc sau a unei citații sau unei solicitări de la o agenție de aplicare a legii pentru a elibera informații. De asemenea, vom dezvălui informații cu caracter personal atunci când este necesar în mod rezonabil pentru a proteja siguranța vizitatorilor și a clienților autorizați.

Cum asigură siguranța site-ului?

Toți angajații noștri sunt familiarizați cu politica și practicile noastre de securitate. Informațiile personale de identificare a vizitatorilor și a clienților autorizați sunt accesibile numai unui număr limitat de angajați calificați care primesc o parolă pentru a avea acces la informații. facem audit regulat la sistemele și procesele noastre de securitate. Informațiile sensibile, cum ar fi numerele cărților de credit sau numerele de securitate socială, sunt protejate prin protocoale de criptare, pentru a proteja informațiile trimise prin Internet. În timp ce luăm măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a menține un site securizat, comunicațiile electronice și bazele de date sunt supuse erorilor, incorect și spargere și nu putem garanta sau garanta că astfel de evenimente nu vor avea loc și nu vom fi responsabili pentru Vizitatori sau Autorizați Clienții pentru astfel de evenimente.

Cum pot corecta Vizitatorii inexactitățile din informațiile identificabile cu caracter personal?

Vizitatorii și clienții autorizați ne pot contacta pentru a actualiza informațiile personale despre ele sau pentru a corecta orice inexactități prin trimiterea de e-mail la adresa edituraminela@gmail.com

Poate un vizitator să șterge sau să dezactiveze informațiile identificabile cu caracter personal colectate de către site?

Oferim vizitatorilor și clienților autorizați un mecanism de ștergere / dezactivare a informațiilor cu caracter personal din baza de date a site-ului prin contactarea. Cu toate acestea, din cauza copiilor de rezervă și a înregistrărilor de ștergeri, ar putea fi imposibil să ștergeți o intrare a vizitatorului fără a păstra unele informații reziduale. O persoană care solicită dezactivarea informațiilor de identificare personală va avea aceste informații șterse funcțional și nu vom vinde, transfera sau utiliza informații personale identificabile referitoare la acel individ în nici un fel înainte.

Ce se întâmplă dacă modificările politicii de confidențialitate?

Vom permite vizitatorilor și clienților noștri autorizați să facă schimbări în politica noastră de confidențialitate prin publicarea unor astfel de modificări pe site. Cu toate acestea, dacă ne schimbăm politica de confidențialitate într-o manieră care ar putea determina divulgarea informațiilor identificabile cu caracter personal pe care un vizitator sau un client autorizat le-a solicitat anterior să nu li se dezvăluie, vom contacta un astfel de vizitator sau client autorizat pentru a permite acestui vizitator sau clientului autorizat să prevină astfel de dezvăluiri.

Link-uri:

https://www.vocativ-plus.com conține legături către alte site-uri web. Rețineți că atunci când faceți clic pe unul dintre aceste linkuri, vă deplasați la un alt site Web. Vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri conectate, deoarece politicile lor de confidențialitate pot fi diferite de cele ale noastre.

____________________________________________________________

Privacy Policy

Welcome to http://www.minela.ro (the „Site”).We understand that privacy online is important to users of our Site, especially when conducting business.This statement governs our privacy policies with respect to those users of the Site („Visitors”) who visit without transacting business and Visitors who register to transact business on the Site and make use of the various services offered by editura minela (collectively, „Services”) („Authorized Customers”).

„Personally Identifiable Information”

refers to any information that identifies or can be used to identify, contact, or locate the person to whom such information pertains, including, but not limited to, name, address, phone number, fax number, email address, financial profiles, social security number, and credit card information. Personally Identifiable Information does not include information that is collected anonymously (that is, without identification of the individual user) or demographic information not connected to an identified individual.

What Personally Identifiable Information is collected?

We may collect basic user profile information from all of our Visitors. We collect the following additional information from our Authorized Customers: the names, addresses, phone numbers and email addresses of Authorized Customers, the nature and size of the business, and the nature and size of the advertising inventory that the Authorized Customer intends to purchase or sell.

What organizations are collecting the information?

In addition to our direct collection of information, our third party service vendors (such as credit card companies, clearinghouses and banks) who may provide such services as credit, insurance, and escrow services may collect this information from our Visitors and Authorized Customers. We do not control how these third parties use such information, but we do ask them to disclose how they use personal information provided to them from Visitors and Authorized Customers. Some of these third parties may be intermediaries that act solely as links in the distribution chain, and do not store, retain, or use the information given to them.

How does the Site use Personally Identifiable Information?

We use Personally Identifiable Information to customize the Site, to make appropriate service offerings, and to fulfill buying and selling requests on the Site. We may email Visitors and Authorized Customers about research or purchase and selling opportunities on the Site or information related to the subject matter of the Site. We may also use Personally Identifiable Information to contact Visitors and Authorized Customers in response to specific inquiries, or to provide requested information.

With whom may the information may be shared?

Personally Identifiable Information about Authorized Customers may be shared with other Authorized Customers who wish to evaluate potential transactions with other Authorized Customers. We may share aggregated information about our Visitors, including the demographics of our Visitors and Authorized Customers, with our affiliated agencies and third party vendors. We also offer the opportunity to „opt out” of receiving information or being contacted by us or by any agency acting on our behalf.

How is Personally Identifiable Information stored?

Personally Identifiable Information collected by editura minela is securely stored and is not accessible to third parties or employees of editura minela except for use as indicated above.

What choices are available to Visitors regarding collection, use and distribution of the information?

Visitors and Authorized Customers may opt out of receiving unsolicited information from or being contacted by us and/or our vendors and affiliated agencies by responding to emails as instructed, or by contacting us at

Are Cookies Used on the Site?

Cookies are used for a variety of reasons. We use Cookies to obtain information about the preferences of our Visitors and the services they select. We also use Cookies for security purposes to protect our Authorized Customers. For example, if an Authorized Customer is logged on and the site is unused for more than 10 minutes, we will automatically log the Authorized Customer off.

How does editura minela use login information?

editura minela uses login information, including, but not limited to, IP addresses, ISPs, and browser types, to analyze trends, administer the Site, track a user’s movement and use, and gather broad demographic information.

What partners or service providers have access to Personally Identifiable Information from Visitors and/or Authorized Customers on the Site?

editura minela has entered into and will continue to enter into partnerships and other affiliations with a number of vendors.Such vendors may have access to certain Personally Identifiable Information on a need to know basis for evaluating Authorized Customers for service eligibility. Our privacy policy does not cover their collection or use of this information. Disclosure of Personally Identifiable Information to comply with law. We will disclose Personally Identifiable Information in order to comply with a court order or subpoena or a request from a law enforcement agency to release information. We will also disclose Personally Identifiable Information when reasonably necessary to protect the safety of our Visitors and Authorized Customers.

How does the Site keep Personally Identifiable Information secure?

All of our employees are familiar with our security policy and practices. The Personally Identifiable Information of our Visitors and Authorized Customers is only accessible to a limited number of qualified employees who are given a password in order to gain access to the information. We audit our security systems and processes on a regular basis. Sensitive information, such as credit card numbers or social security numbers, is protected by encryption protocols, in place to protect information sent over the Internet. While we take commercially reasonable measures to maintain a secure site, electronic communications and databases are subject to errors, tampering and break-ins, and we cannot guarantee or warrant that such events will not take place and we will not be liable to Visitors or Authorized Customers for any such occurrences.

How can Visitors correct any inaccuracies in Personally Identifiable Information?

Visitors and Authorized Customers may contact us to update Personally Identifiable Information about them or to correct any inaccuracies by emailing us at edituraminela@gmail.com

Can a Visitor delete or deactivate Personally Identifiable Information collected by the Site?

We provide Visitors and Authorized Customers with a mechanism to delete/deactivate Personally Identifiable Information from the Site’s database by contacting . However, because of backups and records of deletions, it may be impossible to delete a Visitor’s entry without retaining some residual information. An individual who requests to have Personally Identifiable Information deactivated will have this information functionally deleted, and we will not sell, transfer, or use Personally Identifiable Information relating to that individual in any way moving forward.

What happens if the Privacy Policy Changes?

We will let our Visitors and Authorized Customers know about changes to our privacy policy by posting such changes on the Site. However, if we are changing our privacy policy in a manner that might cause disclosure of Personally Identifiable Information that a Visitor or Authorized Customer has previously requested not be disclosed, we will contact such Visitor or Authorized Customer to allow such Visitor or Authorized Customer to prevent such disclosure.

Links:

http://www.minela.ro contains links to other web sites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another web site. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policies may differ from ours.

Privacy Policy generated by WP Legal Pages